3158px-Herb_Polski.svg

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Mogą się zdarzyć sytuacje, że:
– cel linku nie jest odpowiednio określony,
– załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
– niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), przykładem takich informacji są oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego czy oświadczenia majątkowe,
– niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy,
– brak audiodeskrypcji dla części materiałów multimedialnych,
– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
– linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
Wyłączenia:
– filmy, zdjęcia i obrazki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Ułatwienia na stronie:
– mapa strony,
– wersja tekstowa strony,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu
Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Maciejewska. Kontakt: iza.mac@pracowniasp1.pl, tel. 91 3214714. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu jest Izabela Maciejewska, iza.mac@pracowniasp1, tel. 91 3214714.
Skargi i odwołania
Każdy ma prawo:
  – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej  elementu,
  – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  – wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, ul. Narutowicza 10, 72-600 Świnoujście, e-mail: sekretariat@pracowniasp1, tel.: 91 321 40 19
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Szkoła znajduje się w 2 budynkach:
  BUDYNEK A z klasami 1-3 / siedziba szkoły / przy ul. Narutowicza 10
  –  Do budynku A można wejść wejściem głównym, które znajduje się przy ul. Narutowicza oraz wejściem od strony dziedzińca szkoły
  –   Do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajdują się poręcze.  Wejścia główne są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  –  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  –  Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
  –  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  –  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  –  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  BUDYNEK B z klasami 4-8 przy ul. Witosa 12
 – Do Budynku B prowadzi wejście główne, do którego można dostać się od ul. Witosa oraz wejście od strony hali sportowej nr 1,
  –  Na halę sportową nr 2 jest możliwość wejścia osoby na wózku inwalidzkim.
  –  Do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego  znajdują się poręcze.  Wejścia główne są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  –  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  –  Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
  –  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  –  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  –  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Skip to content