3158px-Herb_Polski.svg

Ochrona danych

Informacja o stronie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem zamieszczonych na stronie internetowej, a podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Jarosław Lipiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10;

2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10 jest Pani Monika Lech monikajlech@gmail.com;

3) Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, na których publikację wyraził Pani/Pana zgodę, przetwarzane są w celach: informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10 na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE);

4) odbiorcą  danych osobowych w tym wizerunku na których publikację wyraził Pan/Pani zgodę będą użytkownicy internetu odwiedzający naszą szkolną stronę;

6) dane osobowe w tym wizerunek na których publikację wyraziła Pani/Pan zgodę będą przechowywane przez okres nauki szkolnej dziecka;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w tym wizerunku jest dobrowolne ;

Na stronie wykorzystujemy Cookies Zewnętrzne, które można wyłączyć w przeglądarce, w następującym celu: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizować użyteczność strony www, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;

Wyciąg ze statutu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W statucie ustanawia się:

§ 9. ust.3

Dyrektor jako administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania danych.

§ 34. ust. 8

Dyrektor szkoły jest administratorem danych osobowych

 1. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.

 2. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników szkoły.

 3. Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby/podmiot/wykonawcę realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust. 1), 2).

 4. Osoba/podmiot określony w ust. 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

§ 55. ust. 8

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

1) informowanie administratora oraz pracowników przetwarzających dane osobowe

o obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;

3) podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu prowadzącego;

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

§ 55. ust. 9

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Informacja dla rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu jest: Dyrektor Szkoły Jarosław Lipiński z siedzibą : ul. Narutowicza 10, 72-600 Świnoujście.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, a także przysługujących z tego tytułu  uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SP1 Panią Moniką Lech za pomocą adresu  monikajlech@gmail.com,  tel. + 48 603 810 331.

3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Świnoujściu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w  ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji oświatowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.)

4. Dane osobowe przechowywane będą w budynku szkoły przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane będą przetwarzane.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


Wdrożono

Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2018

z dn. 29.10.2018r.

Obowiązuje od 29.10. 2018 roku.

 

Regulamin Monitoringu Wizyjnego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.)

 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. poz. 1000)

 3. Art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom, ochrony ich mienia oraz mienia szkoły.

 

 1. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Narutowicza 10

 

 1. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

 1. budynek A przy ul. Narutowicza 10

 1. wejścia i wyjścia do szkoły

 2. wjazd na dziedziniec szkolny

 3. boisko szkolne,

 4. korytarze szkolne w piwnicy, na parterze I i II piętrze,

 1. budynek B przy ul. Witosa 12

 1. wejście główne do szkoły

 2. wyjście część piwniczna

 3. dziedziniec szkolny

 4. korytarze szkolne w piwnicy, na parterze I i II piętrze

 5. korytarze szkolne w części sportowej

 6. szatnia szkolna przeznaczona do odzieży wierzchniej uczniów.

 1. Administrator, po konsultacjach z organami szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, zdecydował o objęciu monitoringiem wizyjnym także szatni szkolnej przeznaczonej do przechowywania odzieży wierzchniej uczniów w budynku B przy ul. Witosa 12. Wobec niewystarczającej liczby personelu obsługowego, monitoring wizyjny pozwoli na jak najpełniejsze zabezpieczenie szatni przed kradzieżami, zwiększenie dyscypliny wśród uczniów, może także być pomocny w rozwiązywaniu sytuacji spornych.

 

 1.  Monitoring nie obejmuje:

 1. pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

 2. pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

 3. pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników,

 4. pomieszczeń sanitarno-higienicznych,

 5. gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

 6. przebieralni, pomieszczeń socjalnych,

 7. biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,

 8. zaplecza kuchennego.

 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 

 1. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością przekazywania lub rejestracji dźwięku, pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

 

 1. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera przez okres 30 dni.

 2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

Budynek A

 1. 14 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

 2. 1 urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizyczny 1 monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń, umieszczonego w sekretariacie szkoły.

Budynek B

 1. 16 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

 2. 1 urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym 1 monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonego w sekretariacie szkoły.

 

 1. Kamery są rozmieszczone według dołączonego „Planu rozmieszczenia kamer”.

 2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

 3. Wykaz sprzętu używanego do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Świnoujściu, stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

C:\Users\Beata\Downloads\Fotolia_78811794_XS.jpg

 

 1. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu. Z Administratorem można skontaktować ul. Narutowicza 10, 72-600 Świnoujście, e-mail: administrator@pracowniasp1.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Świnoujściu możliwy jest pod numerem tel. 603810331 lub pod adresem email: monikajlech@gmail.com.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia szkoły.

 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 30 dni od dnia nagrania.

 7. Osoba zarejestrowana ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

 10. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły

 

Pieczęć Administratora

 

 1. Dostęp do sprzętu monitoringu wizyjnego zabezpieczony jest hasłem.

 2. Sprzęt monitoringu wizyjnego: rejestratory i ekrany obsługują osoby upoważnione przez Administratora:

 1. W budynku A przy ul. Narutowicza 10 jest to Dyrektor Szkoły

 2. W budynku B przy ul. Witosa 12 jest to Dyrektor Szkoły i Sekretarz Szkoły.

 1. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku przy ul. Narutowicza 10 /budynek A/ i ul. Witosa 12 /budynek B/ w wyznaczonym miejscu, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony:

 1. Pracownikom pedagogicznym szkoły, psychologowi szkolnemu.

 2. Uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

 3. Osobom, których zarejestrowane dane osobowe dotyczą, na ich pisemny wniosek.

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopie nagrania monitoringu. Udostępniona kopia może zawierać tylko dane osoby, która została uwidoczniona na nagraniu. Jeżeli zatem nagranie zawiera również dane innych osób (wizerunek) to rolą Administratora jest ich zanonimizowanie.

 

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, lub organy określone w pkt. 19 ppkt.2), zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu, na potrzeby przyszłego postępowania zwracają się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

 1. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: boisko szkolne, przybliżony czas zdarzenia oraz uzasadnienie wniosku o Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

 1.  Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

 

 1. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

 1. numer porządkowy kopii,

 2. okres, którego dotyczy nagranie,

 3. źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,

 4. data wykonania kopii;

 5. dane osoby, która sporządziła kopię.

 

 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 

 1. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w REJESTRZE KOPII SPORZĄDZONYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO, sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

 1. numer porządkowy kopii,

 2. okres, którego dotyczy nagranie,

 3. źródło danych, np.: kamera nr……,

 4. data wykonania kopii,

 5. dane osoby, która sporządziła kopię,

 6. podpis osoby, która sporządziła kopię;

 7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii. +

Rejestr stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Kopia zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 1. Wszelkie działania osób upoważnionych w systemie monitoringu Szkoły odnotowuje się w REJESTRZE DZIAŁAŃ W SYSTEMIE MONITORINGU. Rejestr stanowi Załącznik Nr 4 niniejszego Regulaminu.

 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły (adres: http: …………………………. w zakładce „RODO” w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający dyżury nauczycielskie, pracy woźnych i dozorców w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placówki. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

 

 1. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

 

 1. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

 

 1. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora nr 18/2018 z dn. 29.10.2018r., po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

 

Świnoujście, dn. …………………………………

 ……………………………………………
podpis dyrektora

 

Załącznik nr 1 do

 Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

Wykaz sprzętu do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

W budynku A przy ul. Narutowicza 10

– rejestrator FORTEC

– monitor LG

– 14 kamer

 

W budynku B przy ul.W. Witosa 12 w Świnoujściu

– rejestrator BCS

– monitor TCL

– 16 kamer

 

Załącznik nr 2 do

Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

Data…………………………………….

……………………………………………..

(nazwisko imię)

……………………………………………..

……………………………………………..

(adres)

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W ŚWINOUJŚCIU

 

Zwracam się z prośbą o wgląd / zapis / wydanie kopii/ materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z dnia …………………….………, w godzinie …………………………………. , w miejscu ……………………………. .

Uzasadnienie /opis zdarzenia, cel wglądu, cel wydania nagrania/: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby, której dane dotyczą/ przedstawiciela prawnego:

……………………………………..

Decyzja Dyrektora:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

…………………………………………………

(data i podpis)

 

Załącznik nr 3 do

  Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

REJESTR KOPII  SPORZĄDZONYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Nr

kopii

Okres, którego dotyczy nagranie

Źródło danych, np.: kamera nr……,

Data wykonania kopii,

Dane osoby, która sporządziła kopię,

Podpis osoby, która sporządziła kopię;

Informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.+

 

Załącznik nr 4 do

Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

 

REJESTR DZIAŁAŃ W SYSTEMIE MONITORINGU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU

 

Lp.

Data

Opis wykonanego działania

Osoby wykonujące

Podpisy osób wykonujących

1

2

3

 

Opis wykonanej operacji powinien zawierać:

 • w przypadku wglądu do nagrań – imię i nazwisko osoby wglądającej, cel i zakres (okres zapisu, numery kamer),

 • w przypadku zapisu na nośnik – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery kamer), dane osoby, której przekazano nośnik,

 • w przypadku przekazania nośnika – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery kamer), dane osoby/instytucji, której przekazano nośnik,

w przypadku niszczenia nośników – opis (nazwę) niszczonego nośnika, sposób zniszczenia.

 

Skip to content