3158px-Herb_Polski.svg

Świetlica – informacja

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.         pobierz
 2. Oświadczenie odbioru dziecka.                      pobierz

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP

W ŚWINOUJŚCIU

z uwzględnieniem zapisów dotyczących pandemii covid-19

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 • Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 • Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

2

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 • Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 • Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności,  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 • Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje i innych.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym i pielęgniarką.

3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.30 do 16.30. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie odebrali dziecka do 16.30 nauczyciel świetlicy kontaktuje się z nimi telefonicznie i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka informuje o tym dyrektora szkoły, pedagoga i policję, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 • Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły lub w świetlicy.
 • Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy, który skomunikuje się z Rodzicem poprzez sekretariat.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy. 
 • Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów. 
 • W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, która jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających nauczyciel zobowiązany jest do wezwania innego opiekuna dziecka. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, pedagog szkolny podejmuje odpowiednie procedury.
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy. 
 • Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 • Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 • Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.
 • Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

4

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO  ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
 • poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
 • wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
 • korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek.

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
 • zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
 • przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbania o porządek, poszanowania zasobów świetlicy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

5

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 • Regulamin świetlicy.
 • Roczny plan pracy świetlicy.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń.

6

ZADANIA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Prowadzenie dziennika zajęć.
 • Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.
 • Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.
 • Współpraca z wychowawcą klasy, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.
 • Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
 • Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.
 • Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.
 • Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.

Skip to content