3158px-Herb_Polski.svg

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa:
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),
2.  Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 506) zmieniona Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 5584),
3.  Zarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r.

•  Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (art. 133 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).
•  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
•   Zasady rekrutacji stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
•   Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony został jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

NABÓR I REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

•   Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
•   We wniosku o przyjęcie rodzice/opiekunowie prawni wskazują wybraną publiczną szkołę podstawowych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest szkołą  pierwszego wyboru. 
•   Rodzice dokonując zgłoszenia, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
•   Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
•   Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
– wypełnią w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
•  Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
– zgłaszają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu wniosku w systemie informatycznym,
– po wprowadzeniu danych, wniosek zostaje wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych,
– po podpisaniu, rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
•   Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Niedostarczenie w terminie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wydrukowanego wniosku ze złożonymi podpisami wraz z kompletem oświadczeń i dokumentów powoduje, że wniosek elektroniczny zostaje odrzucony i nie jest uwzględniany w dalszej części rekrutacji.

•   Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/opiekunom prawnym potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły podstawowej pierwszego wyboru albo upoważniony przez niego pracownik.
•   Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
•   W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
•   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
•   Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce pierwszego wyboru.
•   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
•   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

PROCEDURA W PRZYPADKU EPIDEMII COVID-19

W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się, by kolejne etapy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych odbywały się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.
Wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej :
1.  przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
2.  wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
3.  dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

USTALENIE KOLEJNOŚCI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Kryteria, które brane są pod uwagę, określone zostały w Uchwale Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r.
Określone przez Radę Miasta Świnoujście kryteria, to:

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub   w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 40 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
2. Kandydat, który spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której ubiega się o przyjęcie. 25 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Kandydat, którego miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. Pisemne oświadczenie:
Matka/opiekun prawny 10 Matki/opiekuna prawnego
Ojciec/opiekun prawny 10 Ojca/opiekuna prawnego
4. Kandydat, którego rodzina wspomagająca rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad nim, mieszka w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 90

W przypadku kiedy liczba dzieci z równorzędną ilością punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc w placówce – kwalifikacja dzieci następuje przy wsparciu systemu do elektronicznej rekrutacji.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem oraz dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty (do pobrania w placówkach lub ze strony www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl)

PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w systemie elektronicznym (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl) oraz poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę podstawową – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą lub logując się do systemu elektronicznej rekrutacji.

•   Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, pisemne potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
•   Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.
•   W poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji oraz w systemie elektronicznym zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, odbędzie się postępowanie uzupełniające, jeśli szkoły nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.    W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.
2.    Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica/opiekuna prawnego uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
3.    Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.    Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.    Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

PRZEPISY KOŃCOWE

1.  Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z nauki w szkole.
2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załączniki na stronie: https://bip.um.swinoujscie.pl

Potwierdzenie woli

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka

Harmonogram rekrutacji – terminy

Skip to content