3158px-Herb_Polski.svg

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

 1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 • lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach;

 • prowokacje pod adresem ww. wyrażone w  słowach lub gestach;

 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

 • naruszanie ich prywatności i własności prywatnej;

 • użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;

 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników;

 • naruszenie ich nietykalności osobistej.

2. Wobec powyższych zachowań podejmowane są następujące działania:

 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły);

 • wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy, pod którą podpisują się rodzice/prawni opiekunowie;

 • wychowawca klasy udziela uczniowi nagany za naruszenie postanowień statutu;

 • jeżeli uczeń został objęty dozorem kuratora, ten zostaje powiadomiony o zajściu przez pedagoga/psychologa;

 • w przypadku powtórzenia się nagannych zachowań wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły;

 • dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany;

 • wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień;

 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;

 • w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia,

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, tj. znieważenia nauczyciela, który podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, dyrektor szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Skip to content