3158px-Herb_Polski.svg

Stypendium szkolne

 

    Stypendia szkolne

      Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający kwoty 600 zł netto), mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami  należy złożyć  w terminie do 15 września 2022 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń.

   Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach netto , uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku   (tj. w miesiącu sierpniu 2022 r.).

 

       

          Zasiłek szkolny

      Uczniowie znajdujący  się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o zasiłek szkolny.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej,
  • kradzieży z włamaniem,
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
  • innych, szczególnych okoliczności.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego  znajdują się  u pedagoga szkolnego.

Skip to content